ט.מ.מ - טכנלוגיות מנועים ומגנטים בע"מ

מדיניות האיכות של חברת ט.מ.מ

מדיניות האיכות של חברת ט.מ.מ בע"מ

הטמעת ניהול האיכות לשיפור ביצועיה בכל תחומי פעילותה של החברה תוך מחויבות ל:

  • שמירה על חוקים, צווים, תקנים ותקנות הוראות ונהלים רלוונטיים וזאת תוך הבנת הארגון והקשרו, הבנת הצרכים והציפיות של הלקוחות ושל מחזיקי העניין תוך עמידה בדרישות האחרות הישימות, של הלקוח אשר חברת ט.מ.מ קיבלה על עצמה.
  • ניהול מערכת איכות על פי דרישות ת"י 9001:2015 באופן מותאם ליעדיה ועיסוקיה של החברה.
  • ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים תוך חתירה למצוינות.
  • בקרה מתמדת על מתן שירות, איכות המוצרים, התהליכים, מועדי הספקה העונים לדרישות, לציפיות ולשביעות רצונו של הלקוח ובטיחותם של העובדים.
  • הטמעת תרבות, פעולות מתקנות והפקת לקחים יבוצעו מתוך כוונה למניעת ליקויים ותקלות בעתיד.
  • מתן דגש על גישה תהליכית עם חשיבה מבוססת על סיכונים והזדמנויות, ידע ארגוני, תהליכי הערכה ושינויים הנדרשים לקבלת התפוקות הרצויות ובקרה על תהליכים, מוצרים ושירותים המסופקים ממקורות חיצוניים ותפעל ליצירת תהליך של שיפור מתמיד.
  • כל עובד יפעל לשיפור יעילות עבודתו תוך ניצול  המשאבים העומדים לרשותו, תוך מניעת בזבוז ושמירה על ציוד החברה וסביבת עבודתו.
  • המחויבות של הנהלת החברה לניהול מערכת האיכות תתאפשר בשיתוף פעולה של כל העובדים וקבלני המשנה ובמעקב ויישום של השיפור המתמיד להצלחה.

על החתום,

חזי קורן וקמי בן-שם פלדשו, מנכ"ל משותף

מהדורה 2    22.03.2018